මෙම වෙබ් ආකෘතිය දේශපාලනික වෙබ් අඩවියක් ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා සඳා ඇත.

ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඔබම යාවත්කාලීන කර ගන්න. වෙබ් අඩවිය සාවත්කාලීන කිරීමට ඉතා සුළු පරිගණක දැනුමක් උනත් ඇති. ඉතා පහසුවෙන් MS Word මෘදුකාංගය භාවිතා කරන අයුරින් යාවත්කාලීන කළ හැක.

වෙබ් ආකෘතිය උදාහර වෙබ් අඩවියක් ඔස්සේ දර්ශනය කර ගැනීමට ඉහත රූපය මත ක්ලික් කරන්න.

මෙම වෙබ් ආකෘතිය ඔස්සේ වෙබ් ලිපිනය හා වෙබ් හෝස්ටින් ගාස්තු සමඟ දිනක් ඇතුලත වෙබ් අඩවියක් ඔබහට සකසා දීමට අප ඔබෙන් අය කරනු ලබන්නේ රු 24500/- ක් පමණි. වෙබ් ලිපිනය හා වෙබ් හෝස්ටින් සේවාව සඳහා වාර්ශික ගෙවීමට සිදුවන අතර ඒ සඳහා ඔබට වැය වන්නේ වර්ශයකට රු 4500/- ක් පමණි.

මුදල් ගෙවීම වාරික වශයෙන්ද කළ හැක.

අප මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රම රාෂියකට සහය දක්වන අතර ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අප සහය දක්වන මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රම වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න.