මෙම වෙබ් ආකෘතිය Joomla වත්කම් කළමනාකරණ හා බුකින් පද්ධති වෙබ් අඩවියක් ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා උචිතයි

මෙම වෙබ් ආකෘතිය ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය ආයතන හා ප්‍රාදේශීය සභා සඳහා වෙබ් අඩවි ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා උචිතයි

මෙම වෙබ් ආකෘතිය ව්‍යාපාරික ස්ථාන වෙබ් අඩවියක් ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා උචිතයි

මෙම වෙබ් ආකෘතිය පුද්ගලික වෙබ් අඩවියක් ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා උචිතයි

මෙම වෙබ් ආකෘතිය අධ්‍යාපන ආයතන වෙබ් අඩවියක් ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා උචිතයි