ගෙදර ඉදන්ම පොත් කියවා මුදල් උපයන ගමන් ඔබගේ දැනුමත් වර්ධනය කර ගන්න

මේ තමයි KDKTEC ආයතනය ඔබට හදුන්වා දෙන ගෙදර ඉදන්ම කරන්න පුළුවන් අර්ධකාලීන රැකියා අවස්ථාව. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයයි.

  1. අප සමඟ ලියාපදිංචි වී ඔබ කැමති පොතක් තෝරා ගන්න.
  2. ඉන් පසුව ඒ පොත කියවන ගමන් ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයෙන් පටිගත කරන්න.
  3. ඉන් පසුව ඔබගේ පටිගත කිරීම අපට එවන්න.

ඔබගේ පටිගත කිරීම වෙනුවෙන් අප ආයතනය ඔබට මුදල් ගෙවමි.

හරිම සරලයි.

වැඩි විස්තර සඳහා 070 204 2691 ඔස්සේ අප අමතන්න.

අපගේ People Index (Pi) පද්ධතියට දත්ත ඇතුලත් කර, ඔබ ඇතුලත් කරන සෑම දත්තයකටම රු 5ක් උපයා ගන්න.

මේ සඳහා ඇතුලත් වීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න;

  1. අපගේ People Index පද්ධතියට පුවේශ වී එහි ලියාපංදිංචි වන්න.
  2. ඔබ ලියාපදිංචි වූ පසු ඔබගේ ඉමේල් ලිපිනයට ලැබෙන උපදෙස් මත ඔබගේ ගිණුම සක්‍රීය කර ගන්න.
  3. අපගේ People Index පද්ධතියට ඇතුළු වී People Index මෙනුවට ගොස් අන්තර්ජාලයෙන් හෝ ඔබ කැමති පොදු දත්ත මූලාශ්‍රයකින් කිසියම් හෝ වෘර්තිකයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගෙන එම දත්ත People Index පද්ධතියට අතුලත් කරන්න.

විස්තර සඳහා අප අමතන්න.

Work at your home

Data entering jobs at KDKTEC

Collect Telephone numbers in your area or request from us to send it to you, type those numbers in Excel sheet and email it to us (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Click here to Download Registration Instructions

Click here to Download Data Entering Excel Format

We will pay you Rs 100 for 1000 contacts numbers

Call us for more information

Hot Line 0702042691

SMS us to REGISTER

අප සමග එක් වූ ඔබට ඔබගේ_නම@kdktec.net ඊ-මේල් ගිණුමක් නොමිලේ ලබා දෙන අතර ඔබගේම වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කිරීමට අවුරුද්දක නොමිලේ වෙබ් හෝස්ටින් සේවාව හා උපදෙස් ලබා දේ.

ඔබට තිබිය යුතු සුදුසු කම වන්නේ MS Word මෘදුකාංගය භාවිතා කර ටයිප් කළ හැකි වීම පමණයි!

ලියාපදිංචි ගාස්තු නොමැත. නොමිලේ ආරම්භ කළ හැක.

SMS us to REGISTER

ගෙදර ඉදන් වැඩ කරන්න

KDKTEC ආයතනයේ දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ රැකියා

අංකය රැකියාව විස්තරය වැඩි විස්තර තත්වය
01

දුරකථන අංක ඇතුලත් කිරීම.

දුරකතන අංක Excel ෆයිල් එකක ඇතුලත් කර අපට එවන්න‍.‍ දුරකතන අංක 1000 ක් සඳහා රු 100 ක් ගෙවනු ලැබේ.  උපදෙස්   විවෘර්තයි
02 ඉමේල් ලිපින එකතු කිරීම. ඉමේල් ලිපින එකතු කර ඒවා Excel ෆයිල් එකක ඇතුලත් කර අපට එවන්න‍.‍ ඉමේල් ලිපින 1000 ක් සඳහා රු 100 ක් ගෙවනු ලැබේ.  උපදෙස්   විවෘර්තයි
03 දත්ත ඇතුලත් කර මුදල් උපයන්න. අපගේ People Index පද්ධතියට දත්ත ඇතුලත් කර දත්තයකට රු 5 බැගින් උපයන්න.  උපදෙස්  විවෘර්තයි
04 පොත් කියවා මුදල් උපයන්න. ගෙදර ඉදන්ම පොත් කියවා මුදල් උපයන ගමන් ඔබගේ දැනුමත් වර්ධනය කර ගන්න උපදෙස්  විවෘර්තයි

 

සේවකයෙකු වශයෙන් ලියාපදිංච් වීම සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.

ව්‍යාපාරිකයෙක් හෝ ආයතනයක් වශයෙන් සේවාවන් සිදු කර ගැනීම සඳහා ලියාපදිංච් වීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

Work at your home

Data entering jobs at KDKTEC

Collect Email Addresses in your area or request from us to send it to you, type those Email Addresses in Excel sheet and email it to us (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  1. Click here to Download Registration Instructions
  2. Click here to Download Email Addresses Data Entering Job Instructions
  3. Click here to Download Data Entering Excel Format

We will pay you Rs 100 for 1000 Email Addresses

Call us for more information

Hot Line 0702042691

SMS us to REGISTER

අප සමග එක් වූ ඔබට ඔබගේ_නම@kdktec.net ඊ-මේල් ගිණුමක් නොමිලේ ලබා දෙන අතර ඔබගේම වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කිරීමට අවුරුද්දක නොමිලේ වෙබ් හෝස්ටින් සේවාව හා උපදෙස් ලබා දේ.

ඔබට තිබිය යුතු සුදුසු කම වන්නේ MS Word මෘදුකාංගය භාවිතා කර ටයිප් කළ හැකි වීම පමණයි!

ලියාපදිංචි ගාස්තු නොමැත. නොමිලේ ආරම්භ කළ හැක.

SMS us to REGISTER