ගෙදර ඉදන් වැඩ කරන්න

KDKTEC ආයතනයේ දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ රැකියා

අංකය රැකියාව විස්තරය වැඩි විස්තර තත්වය
01

දුරකථන අංක ඇතුලත් කිරීම

දුරකතන අංක Excel ෆයිල් එකක ඇතුලත් කර අපට එවන්න‍.‍ දුරකතන අංක 1000 ක් සඳහා රු 100 ක් ගෙවනු ලැබේ. උපදෙස්  විවෘර්තයි
02 ඉමේල් ලිපින එකතු කිරීම ඉමේල් ලිපින එකතු කර ඒවා Excel ෆයිල් එකක ඇතුලත් කර අපට එවන්න‍.‍ ඉමේල් ලිපින 1000 ක් සඳහා රු 100 ක් ගෙවනු ලැබේ. උපදෙස්  විවෘර්තයි

 

ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස් භාගත කර ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 

Subcategories

This category contain all the articles about KDKTEC Data Entering Staff.